РЭЗЮМЭ - Автореферат диссертации на соискание ученой степени

РЭЗЮМЭ

Ярмонiна Iна Уладзiмiраўна


Стратэгія ўстойлівага развіцця лясной гаспадаркі на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі (на прыкладзе лясгасаў Гомельскай вобласці)


Ключавыя словы: устойлівае развіццё, канцэпцыя, стратэгія, лясная гаспадарка, лясгас, сацыяльна-эканамічная мадэль, ацэнка, нарматывы, фінансавая самастойнасць, лесасека, паказчыкі.

Мэта даследавання: распрацоўка стратэгіі ўстойлівага развіцця лясной гаспадаркі на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі, якая забяспечвае эфектыўны пераход лясгасаў на асновы фінансавай самастойнасці пры ўмове ўзмацнення сацыяльнай абароны работнікаў лясной гаспадаркі, атрымання нарматыўна чыстай лясной прадукцыі і мінімізацыі калектыўнай дозы апрамянення.

Метады даследавання: эмпірычныя (параўнанне, анкетнае апытанне), эксперыментальна-тэарэтычныя (аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, мадэляванне), мэтатэарэтычныя (дыялектычны метад і метад сістэмнага аналізу), колькасны, комплексны і сістэмна-структурны.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны эколага-эканамічная канцэпцыя стратэгіі ўстойлівага развіцця лясной гаспадаркі на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі, у аснове якой інтэграцыя асноўных палажэнняў канцэпцый ўстойлівага развіцця рэспублікі, лясной комплексу; стратэгія ўстойлівага развіцця лясной гаспадаркі на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі, сацыяльна-эканамічная мадэль ўстойлівага развіцця лясгасаў на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі (СЭМУРЛ), метадычныя асновы сацыяльна-эколага-эканамічнай ацэнкі функцыянавання лясгасаў на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі, метадычны інструментар рэалізацыі СЭМУРЛ, эканамічнае абгрунтаванне рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага развіцця лясной гаспадаркі на забруджанай радыенуклідамі тэрыторыі.

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання выкарыстаны ў «Рэкамендацыях па аптымізацыі шматмэтавага выкарыстання лясных рэсурсаў Беларусі», якія ўкаранёны ў шасці лясгасах Гомельскай вобласці, а таксама ў манаграфіі «Комплексная прадуктыўнасць зямель ляснога фонду».

Вобласць прымянення: лясная гаспадарка.


РЕЗЮМЕ


Ермонина Инна Владимировна

^ Стратегия устойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории (на примере лесхозов Гомельской области)

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция, стратегия, лесное хозяйство, лесхоз, социально-экономическая модель, оценка, нормативы, финансовая самостоятельность, лесосека, показатели.

Цель исследования: разработка стратегии устойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории, обеспечивающей эффективный переход лесхозов на основы финансовой самостоятельности при условии усиления социальной защиты работников лесного хозяйства, получения нормативно чистой лесной продукции и минимизации коллективной дозы облучения.

Методы исследования: эмпирические (сравнение, анкетный опрос), экспериментально-теоретические (анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование), метатеоретические (диалектический метод и метод системного анализа), количественный, комплексный и системно-структурный.

Полученные результаты и их новизна: разработаны эколого-экономическая концепция стратегии устойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории, в основе которой – интеграция основных положений концепций устойчивого развития республики, лесного комплекса; стратегия устойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории, социально-экономическая модель устойчивого развития лесхозов на загрязненной радионуклидами территории (СЭМУРЛ), методические основы социально-эколого-экономической оценки функционирования лесхозов на загрязненной радионуклидами территории, методический инструментарий реализации СЭМУРЛ, экономическое обоснование реализации стратегии устойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории.

Степень использования: результаты исследования использованы в «Рекомендациях по оптимизации многоцелевого использования лесных ресурсов Беларуси», которые внедрены в шести лесхозах Гомельской области, а также в монографии «Комплексная продуктивность земель лесного фонда».

Область применения: лесное хозяйство.


Summary

^ Inna V. Yermonina


A strategy of sustainable development of forestry in radiation-contaminated areas (from a case study in administrative forestry enterprises in the Gomel Region)

Key words: sustainable development, concept, strategy, forestry, administrative forestry enterprise, socioeconomic model, assessment, standards, financial self-sufficiency, felling area, parameters.

The objective of the study: working out of a strategy of sustainable development of forestry in radiation-contaminated areas so as to ensure an efficient changeover of administrative forestry enterprises to the principles of financial self-sufficiency with the understanding that social protection of forestry workers would be secured, cleaner forest produce would be yielded and the population radiation dose would be reduced to a minimum.

The investigative techniques: empiric (making a comparison, conducting a survey by questionnaire), experimental and theoretical (analysis and synthesis, induction and deduction, simulation), metatheoretical (the dialectic method and systems analysis), quantitative, integrated and system-structured.

The results obtained and their novelty: an ecological and economic concept of strategy of sustainable development of forestry in radiation-contaminated areas was formulated around principal points of concepts of sustainable development of the Republic and the system of forest management; the strategy of sustainable development of forestry in radiation-contaminated areas was worked out around a socioeconomic model of sustainable development of administrative forestry enterprises located in radiation-contaminated areas (SEMSDAFE); a methodological foundations of social, ecological and economic assessment was devised of performance of the administrative forestry enterprises located in radiation-contaminated areas; a set of different methods was developed to employ SEMSDAFE; and economic justification was prepared for application of the strategy of sustainable development of forestry in radiation-contaminated areas.

Reliance: the results of the study are embodied in «Guidelines for the optimization of multipurpose utilization of forest resources in Belarus» introduced into six administrative forestry enterprises located in the Gomel region and in the monograph «Complex productivity of the total area in the charge of the state forestry service».

Field of application: forestry.


Ермонина И. В. Стратегия устойчивого развития

лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории

(на примере лесхозов Гомельской области)


Подписано в печать 20.04.2012.

Формат бумаги 6084 1/16. Усл.-печ. л. 1,7. Уч.-изд. л. 1,4.

Тираж 60 экз. Заказ № 465.


Отпечатано в Институте леса НАН Беларуси:

ул. Пролетарская, 71, г. Гомель, 246001

ЛИ № 02330/0548505 от 09.06.2004.


1855539393233254.html
1855598095368410.html
1855748120664975.html
1855814233416570.html
1855881923520146.html